Logo

Som vi skrev i vår sak i januar, kom det inn ca. 35 000,- kroner på julegaveprosjektet. Nå har både Tatiana G. og Liuda på synssenteret fått covid-vaksinen, og kan derfor reise på besøk til familiene som er med i prosjektet. Her er glimt fra noen av besøkene.
Les meir
Vi retter en stor takk til alle som bidro til Hjelp Moldovas julegaveprosjekt 2020. Det kom inn ca. 35 000,- kroner. Pengene kommer godt med for å hjelpe de synshemmede og fattige familiene vi har kontakt med i Moldova. Dr. Tatiana Ghidirimschi har allerede vært i kontakt med noen av familiene som får hjelp.
Les meir
Da kan du kjøpe gavekort fra Hjelp Moldova. Pengene som kommer inn blir fordelt på familier i Moldova som lever langt under fattigdomsgrensen. I år er situasjonen dessverre enda verre for mange av dem, på grunn av Covid-19-pandemien.
Les meir
Institutul Mamei si Copilului er det største sykehuset i Moldova og gir service til hele landet. Sykehuset har ca. 2400 ansatte. I tillegg er ca. 300 fagpersoner (leger, jordmødre og sykepleiere) i regionene tilknyttet sykehuset. Forholdene er dessverre dårlige, så det kan være vanskelig å holde god hygiene på de ulike avdelingene.
Les meir
Da kan du kjøpe gavekort fra Hjelp Moldova. Pengene som kommer inn, blir fordelt på familier som lever langt under fattigdomsgrensen. Av og til er situasjonen så alvorlig at vi ikke har annet valg enn å hjelpe dem.
Les meir

Julegaveprosjektet 2018

Det kom inn totalt 39 000 kroner på Julegaveprosjektet 2018! Dette er helt fantastisk, tusen takk til alle givere! Pengene blir fordelt på familiene i julegaveprosjektet utover året og går til innkjøp av mat, utgifter til strøm/oppvarming, utdanning osv.
Les meir

Gi ei julegåve med meining

Også i år kan medlemmer og andre kjøpa gåvekort frå Hjelp Moldova til jul. Pengane som kjem inn blir uavkorta fordelt på fattige familiar som vi har kontakt med i Moldova.
Les meir
Julegåveprosjektet 2017 resulterte i 25.000 kroner! Pengane går uavkorta til familiane som er omtalte i prosjektavisa. Tusen takk til alle som kjøpte gåvebrev.
Les meir

Prosjekt synshjelp

Hjelp Moldova sin hovudaktivitet dei siste tolv åra har vore Prosjekt synshjelp: Visjonen er å rehabilitere og integrere alle synshemma slik at dei kan delta i sosialt liv; skule, arbeid, heim og fritid.  
 • har etablert eit nasjonalt kompetansesenter for synshemma i hovudstaden
 • driv opplæring av legar, pedagogar og administratorar i heile landet
 • diagnostiserer synshemma
 • utstyrer alle sjukehusa i Moldova med naudsynt utstyr for behandling av synshemma
 • introduserer moderne augekirurgi på landets sjukehus
 • er i gang med å utvikle optometri som ein del av universitetsutdanninga
 • samarbeider med FN om synshemma barn i Transnistria
 • samarbeider med Norlam om synstesting av innsatte i fengsel
Andre prosjekt:
 • rehabilitering av "Mor og barn"-sjukehuset
 • rehabilitering av barneheim nr. 74 for multifunksjonshemma
 • vatn til landsbyen Voinova
 • hjelp til fattige familiar og tuberkoloseramma
 • fjernadopsjon/støtteprosjekt/julegåveprosjekt
 • fyringsanlegg og nytt tak til blindeskule

Les meir

Familie/tuberkuloseprosjektet

Familie/tuberkuloseprosjektet: I ei rekkje år freista vi hjelpa tuberkuloseramma barnefamiliar med å etablera ein god nok hygienisk standard i heimen for å få bukt med sjukdommen. Dette har vore svært krevande. Alkoholproblem i familiane har gjort at innsatsen vår har gitt lite igjen. Vi har difor avslutta dette prosjektet som prosjekt. Imidlertid er vi framleis engasjert i ein familie som fekk nytt hus av oss. (Sjå bildet). Det såg ut som dette skulle få ein bra utgang, men framilien slit på mange område (ikkje alkohol). Trass i samarbeid med den lokale, kommunale sosialetaten,  er vi ikkje trygge på at vi lukkast slik vi gjerne ville. Kåre Ness  
Les meir