Logo

Julegaveprosjektet 2018

Det kom inn totalt 39 000 kroner på Julegaveprosjektet 2018! Dette er helt fantastisk, tusen takk til alle givere! Pengene blir fordelt på familiene i julegaveprosjektet utover året og går til innkjøp av mat, utgifter til strøm/oppvarming, utdanning osv.


Les meir

Gi ei julegåve med meining

Også i år kan medlemmer og andre kjøpa gåvekort frå Hjelp Moldova til jul. Pengane som kjem inn blir uavkorta fordelt på fattige familiar som vi har kontakt med i Moldova.


Les meir

Julegåveprosjektet 2017 resulterte i 25.000 kroner! Pengane går uavkorta til familiane som er omtalte i prosjektavisa.

Tusen takk til alle som kjøpte gåvebrev.


Les meir

Prosjekt synshjelp

Hjelp Moldova sin hovudaktivitet dei siste tolv åra har vore Prosjekt synshjelp:

Visjonen er å rehabilitere og integrere alle synshemma slik at dei kan delta i sosialt liv; skule, arbeid, heim og fritid.

 

 • har etablert eit nasjonalt kompetansesenter for synshemma i hovudstaden
 • driv opplæring av legar, pedagogar og administratorar i heile landet
 • diagnostiserer synshemma
 • utstyrer alle sjukehusa i Moldova med naudsynt utstyr for behandling av synshemma
 • introduserer moderne augekirurgi på landets sjukehus
 • er i gang med å utvikle optometri som ein del av universitetsutdanninga
 • samarbeider med FN om synshemma barn i Transnistria
 • samarbeider med Norlam om synstesting av innsatte i fengsel

Andre prosjekt:

 • rehabilitering av “Mor og barn”-sjukehuset
 • rehabilitering av barneheim nr. 74 for multifunksjonshemma
 • vatn til landsbyen Voinova
 • hjelp til fattige familiar og tuberkoloseramma
 • fjernadopsjon/støtteprosjekt/julegåveprosjekt
 • fyringsanlegg og nytt tak til blindeskule

Les meir

Familie/tuberkuloseprosjektet

Familie/tuberkuloseprosjektet:

I ei rekkje år freista vi hjelpa tuberkuloseramma barnefamiliar med å etablera ein god nok hygienisk standard i heimen for å få bukt med sjukdommen. Dette har vore svært krevande. Alkoholproblem i familiane har gjort at innsatsen vår har gitt lite igjen. Vi har difor avslutta dette prosjektet som prosjekt.

Imidlertid er vi framleis engasjert i ein familie som fekk nytt hus av oss. (Sjå bildet). Det såg ut som dette skulle få ein bra utgang, men framilien slit på mange område (ikkje alkohol). Trass i samarbeid med den lokale, kommunale sosialetaten,  er vi ikkje trygge på at vi lukkast slik vi gjerne ville.

Kåre Ness

 


Les meir

Barnehage nr. 74 i Chisinau

Barnehage nr. 74 i Chisinau:

Nr 74 har fått rehabilitert bad og toilett, her er lagt nye golv, og tilført nytt utstyr og hjelpemidlar. Midlane kjem i hovudsak frå basarane ved Spelhaugen Dagheim for psykisk handicappa i Fyllingsdalen. Spelhaugen har utført eit realt underverk for born og tilsette ved nr 74.

Første gong Hjelp Moldova kom til barneheimen vart vi møtt med skepsis (på same måte som vi vart førte gong ved «Statoil-sjukehuset). Dei hadde hatt gjestar før som lovde å koma tilbake med hjelp, men som aldri kom. No vert vi tekne mot som heltar og velgjerarar, og personalet veit ikkje kva godt dei kan gjera for oss når vi er der. No ønskjer barnehagen å byggja ein liten gym-sal på utearealet ved barneheimen, og er nesten i mål med dei ca 10000 Euro som trengst for å realisera dette.

Leggetid på nr 74: Her søv ungane i kvar si “kommodeskuff seng” under dyner med nytt trekk på. Vegg i vegg har kvar avdeling nyoppussa baderom og toilett.


Les meir

Kort prosjektoversikt 2010/2011

1) Synsprosjektet:

Hovudinnsatsområdet vårt er, og skal i tida framover vera Synsprosjektet. Det kan vi igjen dela inn i:

a) Arbeidet ved Det nasjonale kompetansesenteret for synshemma. Kompetansesenteret vart opna av viseministeren i “sosialdepartementet” våren 2008, og representerer på mange måtar summen av nær 10 års arbeid med og for synshemma i Moldova. Arbeidet har gått ut på opplæring av fagpersonale, diagnostisering og formidling av synshjelpemiddel. Hjelp Moldova har tilsett og løner lege, sjukepleiar og ein stabsfunksjon. Augelege og spesialist Tatiana Gidhirimshi leiar sentert.

Bildet: Ung gut med splitter ny spesialbrille. Brilla er festa til hovudet/panna fordi guten har ein hudsjukdom på nasa, og derfor ikkje toler ei brille som kviler på nasa. Gjett om han var glad då han fekk ny brille heilt gratis på synssenteret!


Les meir

Meir enn 1200 personar med synshemmingar har fått hjelp av Tatiana Gidhirimshi og medarbeidarane hennar på det nasjonale kompetansesenteret for synshemma i Chisinau. Etter halvanna år kan vi slå fast at det unike tiltaket er ein ubetinga suksess.


Les meir

Synsprosjektet

Synsprosjektet har vore hovudinnsatsområdet vårt siste 10 åra, og vil også vera det i åra frametter. Sidan oppstarten har omlag 5000 synshemma fått hjelp frå oss. Prosjektet kan delast inn i tre undergrupper:

a) Arbeidet ved Det nasjonale kompetansesenteret for synshemma.

 

Kompetansesenteret vart opna av viseministeren i “sosialdepartementet” våren 2008, og representerer på mange måtar summen av nær 10 års arbeid med og for synshemma i Moldova. Meir enn 1200 personar har fått hjelp etter oppstarten. Arbeidet har gått ut på opplæring av fagpersonale, diagnostisering av synshemma og formidling av synshjelpemiddel. Hjelp Moldova har tilsett og løner lege, sjukepleiar og ein stabsfunksjon. Augelege og spesialist Tatiana Gidhirimshi leiar sentert.

b) Skaffa medisinsk/optisk utstyr til sjukehus og poliklinikkar.

Dette pågår kontinuerleg. Ved hjelp av gode kontaktar og samarbeidsparnarar har vi skaffa til veie både nytt og brukt utstyr av høg kvalitet.

Hjelp Moldova har i samarbeid med spesialist og augekirurg Jan Askvik ved Bergen Øyelegesenter med fleire skaffa til veie og introdusert moderne utstyr for operasjon av grå stær. Jan Askvik har i fleire år lært opp moldovske kollegaer i bruk av utstyret. Moldova var siste land i Europa som før det opererte grå stær med 50 år gammal teknikk.

c) Kompetanseheving for augelegar.

Ref avsnittet over: Jan Askvik har i fleire år lært opp moldovske kollegaer i bruk av utstyret. Moldova var siste land i Europa som før det opererte grå stær med 50 år gammal teknikk.All hjelp og hjelpemidlar frå oss er gratis for mottakarne. Optikar og leiar for Hjelp Moldova, Hans Bjørn Bakketeig, har i mange år stått for omfattande kursverksemd innan sitt fagfelt.


Les meir

Behovet er skrikande ved alle sjukehus og institusjonar i landet. Vi har vore heldige og fått overta nytt og brukt utstyr av god kvalitet i Norge og overlevert direkte til sjukehus og institusjonar i Moldova. Våre viktigaste sponsorar er Hjelpemiddelsentralen i Hordaland, andre Hjelpemiddelsentralar i landet, diverse sjukehus og ikkje minst optikarar og andre spesialistar.

På bildet operer augekirurg Jan Askvik ein pasient for grå stær ved sjukehuset i byen Cimislia. Rundt står moldovske kollegaer som får opplæring på det nye utstyret Jan har med frå Norge. 


Les meir

Side 1 av 212