Logo

Synssenteret i Chisinau

Hjelp Moldovas synsprosjekt har strekt seg lengst ut i tid av alle våre prosjekter. Etter mange år med drift og utvikling, driftes senteret fra nå av uten driftstilskudd fra Hjelp Moldova.

Siden stiftelsen av synssenteret har Hjelp Moldova månedlig bidradd med midler til blant annet lønninger, husleie og daglige driftsutgifter. Utgifter til spesialbriller laget i Norge, samt synshjelpemidler er også dekket av organisasjonen.

Opp gjennom årene har innsatsen Hans Bjørn Bakketeig har lagt ned i prosjektet vært helt avgjørende. Hans kunnskaper og spisskompetanse som optiker, har vært suksessfaktoren som har resultert i at tusenvis av svaksynte moldovere har fått synshjelp. Han har også vært hovedpersonen bak opprettelsen av optometristudiet ved det medisinske universitetet i Chisinau.

I en årrekke er det blitt jobbet mot myndighetene i Moldova for å få anerkjent synssenteret som et offentlig tilbud innen øyehelse. Det er derfor gledelig at dette arbeidet nå har gitt resultater. Moldovske styresmakter anerkjenner synssenteret som medisinsk institusjon, og tar nå del i den økonomiske driften av senteret.

Hjelp Moldova kan i fremtiden bidra med økonomisk støtte til spesialbriller. Vi vil også kunne bidra med synshjelpemidler som doneres organisasjonen.

Synsprosjektet har vært et svært viktig prosjekt for øyehelsen i Moldova. Det bidro til å sette søkelys på viktigheten av godt syn for å kunne fungere i hverdagen. Det har også bidradd til at kompetansen innen øyehelse har økt betraktelig.

Hjelp Moldova vil fra nå av følge utviklingen innen øyehelse fra sidelinjen. Vi er sikre på at det arbeidet som er lagt ned frem til i dag vil utvikle seg i positiv retning i fremtiden.